Recursos Humans

Podem conèixer els i les treballadores de l’Ajuntament en funció de la variable EDAT (quina és la mitjana d’edat, l’antiguitat, la previsió de jubilacions,…), IGUALTAT (quina és la distribució d’homes i dones, quin és el seu nivell formatiu, com és la distribució en els càrrecs directius), COSTOS (quina és la despesa en personal, quina és la dimensió de l’absentisme i del treball extra) i ALTRES (la formació del personal i el temps destinat a la conciliació familiar).

     

Recursos Humans