Memòria de Gestió 2017

La memòria de gestió del 2017 és una imatge concentrada del que hem fet com a Ajuntament, no el reflex exhaustiu de tot el que arribem a fer. Per tant, una selecció d’allò que volem destacar i comunicar.

La informació està distribuïda en 3 grans blocs:

  • RECURSOS: dades relacionades amb els recursos econòmics (pressupost: despesa i ingressos) i el personal municipal que tenim a l’abast per poder dur a terme l’acció municipal.
  • ACTUACIONS: conjunt de l’activitat i dades organitzades en 5 apartats, en funció de si estan relacionades amb les persones, la ciutat, l’activitat econòmica, l’entorn natural o l’administració. Dins de cadascun dels apartats, trobarem temàtiques més concretes.
  • IMPACTE: tot allò que hem fet pot quedar resumit en grans destacats (és la visió pròpia sobre allò més significatiu del 2017), explica com s’ha desenvolupat el Pla de Govern (és la relació amb les prioritats, reptes i principals mesures) i té associat elements d’innovació (ordenats en funció dels 3 àmbits en què s’ordena la innovació en el marc de la distinció de Sant Boi com a Ciutat de la Ciència i de la Innovació).