En relació a la CIUTAT

Té a veure amb tots aquells serveis i actuacions sobre la ciutat, els equipaments, els espais públics : 1. Obres d’edificació i manteniment en equipaments municipals; 2.Planificació del territori i llicències d’obres; 3. Obres i manteniment de l’espai públic; 4.Gestió de residus urbans; 5.Protecció de la legalitat; 6.Gestió d’animals de companyia; 7. Sanitat ambiental; 8.Manteniment de la xarxa d’enllumenat públic.