Quins recursos tenim

Els recursos bàsics que tenim l’administració local per a l’oferta de serveis i programes són els ingressos i la seva gestió, la disponibilitat d’espais i el treball de les persones.

A l’apartat de Pressupost, despesa i finançament, trobarem el detall de les partides on s’han destinat els recursos econòmics municipals i quins ingressos s’han generat en forma d’impostos i tributs.

I al de Recursos Humans, la descripció i característiques més destacades del conjunt de persones que treballem a l’Ajuntament. A més a més, s’inclou un contingut addicional que fa referència a les xarxes supramunicipals on participem de forma activa.