Recursos

Els recursos bàsics que tenim l’administració local per a l’oferta de serveis i programes són els ingressos i la seva gestió, i el treball de les persones.

A l’apartat de Pressupost, despesa i ingressos, trobarem les grans partides on s’han destinat els recursos econòmics municipals i quins ingressos s’han generat en forma d’impostos i tributs.

I al de Personal municipal, la descripció i característiques més destacades del conjunt de persones que treballem a l’Ajuntament.